Лохвицька районна рада

Положення про постійні комісії Лохвицької районної ради

    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                         2 сесією районної ради
                                                                                   7 скликання
                                                         від 1 грудня 2015 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Лохвицької районної ради


1. Функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних  комісій визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, регламентом районної ради та даним Положенням.

2. Постійні комісії є органами районної ради, відповідальні перед нею і  їй підзвітні. Постійні комісії утворюються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її органів. Кожен депутат входить до складу однієї з постійних комісій ради і може брати участь  у роботі всіх постійних комісій.

3. Постійні комісії обираються районною  радою на строк її повноважень в складі голови, членів комісії. Голова постійної комісії обирається  та переобирається радою (за його письмовою заявою, рішенням постійної комісії або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків) за поданням голови ради.

4. Вибори заступника голови комісії, її секретаря та інші організаційні питання вирішуються відповідною комісією безпосередньо на своєму засіданні.

5. До складу постійних комісій не можуть  бути обрані голова районної ради та його заступник.

6.  Перелік комісій ради складає:

  1. з питань  самоврядування, депутатської  діяльності і законності та зв’язків  з засобами масової інформації;
  2. з питань планування бюджету, розвитку підприємництва та управління майном;
  3. з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій  та будівництва;
  4. з питань промислового розвитку, транспорту та зв’язку;
  5. з питань  земельних відносин,  сільськогосподарського виробництва та екології;
  6. з питань освіти, культури,  охорони  здоров’я та соціального   захисту населення. 

7. Комісії працюють за своїми планами, які  складаються на півріччя або на рік  і  затверджуються на їх засіданнях. За дорученням ради або її голови, заступника голови, за власною ініціативою до плану роботи комісій включаються питання попереднього розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання,  які виносяться на розгляд  ради.

8. Постійна комісія має право ініціювати скликання сесій. Постійні комісії розробляють проекти рішень ради, готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

9. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови або за власною ініціативою вивчають  діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки  надають рекомендації на розгляд їх керівників, а  при необхідності – на розгляд ради.                                                                

10. Постійні комісії у питаннях, що належать до їх компетенції, згідно Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, в місячний термін мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

11. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності або неможливості виконання обов’язків голови комісії, його повноваження може здійснювати заступник голови комісії, секретар комісії.

12. Засідання постійної комісії скликаються її головою або за ініціативою більшості членів комісії в міру необхідності,  але не менше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не  менше, як половина від загального складу комісії. 

13. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Вони приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а  в разі його  відсутності – особою, яка вела засідання. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами,  організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

15. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений термін, але не пізніше 30 днів. 

16. При потребі постійна комісія може залучати фахівців, представників громадськості.

17. Питання, які належать до відання кількох постійних  комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника  голови ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. Рішення, прийняті на них, підписуються головами  відповідних комісій.

18. Особи, які  входять  до складу постійних комісій працюють на громадських засадах.

 

 

Завантажити Положення про постійні комісії одним файлом